KOMMUNAL TECHNIK

Nabídka materiálů


HEVOLIT FIX - PLAST

Rychletuhnoucí malta k zabudování poklopů a komunálních prvků

Rychletuhnoucí maltová směs (pro podmazání)

Označení: HV10-009
Balení: 25 kg

Plastická malta

Aplikace:

HEVOLIT-FIX PLAST je suchá maltová směs na cementovém základě, plastická, nesmršťuje se, vodonepropustná, po aplikaci rychle dosaženo vysoké pevnosti, již po 60 minutách zatížitelná, zpracování hmoty se doporučuje od teploty +1° C. Tato maltová směs je určena pro podmazávání a výstavbu s rychlou dobou tuhnutí.

Zpracování:

Kontaktní plochy musí být soudržné, dobře očištěny a mírně navlhčeny. Volné části starého podkladu odstraněny a podklad samotný by měl být zbaven od oleje a mastnoty. Do míchací nádoby vlijeme cca 4 litry vody na jeden 25 kg pytel HEVOLIT-FIX PLAST. K míchání doporučujeme pomaluběžné ruční míchačky a velkou míchací nádobu. Za průběžného promíchávání se směs postupně přisypává, až se stane homogenní hmotou s plastickou konzistencí. Po cca 2 minutách míchání je HEVOLIT-FIX PLAST připraven k použití a musí být okamžitě zpracován. Připravená hmota HEVOLIT-FIX PLAST má dobu zpracovatelnosti cca 20 minuty při teplotě + 20° C. Nízké teploty prodlužují a vysoké teploty zkracují dobu zpracovatelnosti směsi.

Spotřeba materiálu:

Jeden pytel HEVOLIT FIX PLAST s přidáním vody představuje 17 litrů plastické maltové směsi.

Bezpečnostní pokyny:

Dbejte pokynů uvedených v bezpečnostních listech a respektujte interní nařízení pro práci s hmotami obsahující cement. Výrobek obsahuje cement a je dráždivý na oči a kůži. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí.
První pomoc: Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, potřísnění kůže omyjte velkým množstvím vody. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Skladování:

Pro zachování vlastností maltové směsi HEVOLIT-FIX je zapotřebí uložení ve skladovém prostoru chránící tuto hmotu před vlhkem, větrem, mrazem a přímým slunečním zářením. Při dodržení skladovacích podmínek je životnost hmoty v neotevřeném originálním obalu 6 měsíců.

Forma dodávky:

HEVOLIT FIX PLAST
25 kg – PE pytel
(40 x 25 kg = 1000 kg/paleta)

Technické údaje (pevnost v tlaku):

Po 90 minutách nad 10 N/mm2
Po 24 hodinách nad 20 N/mm2
Po 7 dnech nad 30 N/mm2
Po 28 dnech nad 40 N/mm2
Zrnitost 0 - 4 mm
Síla vrstvy 10 - 100 mm
Začátek tuhnutí cca po 20 minutách
 

Copyright © 2018 - 2022 HEVOLIT GROUP s.r.o.